Trgovinski sporazumi

Potpisani trgovinski sporazumi

Bosna i Hercegovina: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. lipnja 2015.
Srbija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. rujna 2013.
Makedonija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. travnja 2004.
Albanija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. travnja 2009.
Kosovo:  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 27. listopada 2015., privremeno se primjenjuje od 01. travnja 2016.
Farski otoci:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1997.
Norveška: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 1973.
Island: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. travnja 1973.
Norveška, Island, Lihtenštajn: Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, stupio na snagu 1. siječnja 1994./ Republika Hrvatska je pristupila Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru koji se privremeno primjenjuje od 12. travnja 2014.
Švicarska: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1973.
Turska: Carinska unija između Europske unije i Turske, stupila na snagu 31. prosinca 1995.
Palestinska Samouprava:  Privremeni sporazum između EU i Palestinske Samouprave, stupio na snagu 1. srpnja 1997. Sporazum o daljnjoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim i ribljim proizvodima stupio na snagu u siječnju 2012.
Tunis: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 1998.
Maroko:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 2000.   
Izrael: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2000.
Jordan:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. svibnja 2002.
Libanon: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. travnja  2006.
Egipat: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2004.
Alžir: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. rujna 2005.
Kazahstan: Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji  potpisan 21. prosinca 2015., privremeno se primjenjuje od 01. svibnja 2016.
Gruzija: Sporazum o pridruživanju stupio na snagu 01. srpnja 2016.
Moldavija: Sporazum o pridruživanju stupio na snagu 01. srpnja 2016.
Ukrajina: Sporazum o pridruživanju potpisan 27. lipnja 2014., privremena primjena trgovinskog dijela Sporazuma od 01. siječnja 2016.
Meksiko: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji potpisan je 1997. godine. Ugovor sadrži trgovinske odredbe, koje su se razvile u Ugovor o slobodnoj trgovini koji je u odnosu na trgovinu robama stupio na snagu u listopadu 2000. godine, a u odnosu na trgovinu uslugama 2001. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u Meksiko[1]/
Republika Koreja:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 2011. 
Čile: Sporazum o pridruživanju, za područje roba stupio na snagu 1. veljače 2003., za područje usluga stupio na snagu 1. ožujka 2005.
Peru, Kolumbija:  Sporazum o trgovini potpisan 26.lipnja 2012., za Republiku Peru stupio na snagu 1. ožujka 2013., a za Republiku Kolumbiju 1. kolovoza 2013. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u Peru i Kolumbiju[2]/
Ekvador: Protokol o pristupanju potpisan je 11. studenog 2016., privremeno se primjenjuje od 01. siječnja 2017.
Kanada: Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) potpisan je 30. listopada 2016. CETA 
Srednja Amerika (Honduras, Kostarika, Nikaragva, Panama, Salvador, Gvatemala):  Sporazum o pridruživanju, potpisan u lipnju 2012., trgovinski dio primjenjuje se od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, a od 1. listopada 2013. s Kostarikom i Salvadorom, te od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u zemlje Srednje Amerike[3]/
Republika Južna Afrika: Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji, stupio na snagu 1. svibnja 2004.
Države CARIFORUM-a: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 15. listopada 2008., u režimu privremene primjene od 29. prosinca 2008. /sporazum se ne primjenjuje na RH/
Côte d'Ivoire: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 26. studenoga 2008., u režimu privremene primjene od 3. rujna 2016. /sporazum se ne primjenjuje na RH/
Srednja Afrika:  Privremeni sporazum, potpisan 15. siječnja 2009., u režimu privremene primjene od 4. kolovoza 2014./sporazum se ne primjenjuje na RH/
Istočna i Južna Afrika: Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu; potpisan 29. kolovoza 2009., u režimu privremene primjene od 14. svibnja 2012./sporazum se ne primjenjuje na RH/
Istočnoafrička zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 1.rujna.2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/
Južnoafrička razvojna zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 10. lipnja 2016., u režimu privremene primjene od 10. listopada 2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/
Gana: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 28. srpnja 2016., u režimu privremene primjene od 15. prosinca 2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/
Završeni pregovori za sklapanje trgovinskih sporazuma
Singapur:  Sporazum o slobodnoj trgovini parafiran je 17. listopada 2014.
 
Trgovinski sporazumi koji su u postupku pregovora

Armenija: Pregovori o Okvirnom sporazumu između EU i Armenije su započeli u prosincu 2015.  Navedeni sporazum ne sadrži trgovinske odredbe kojima se liberalizira trgovina robama, ali su stvoreni preduvjeti za jačanje trgovinskih odnosa s EU. Do sada je održano pet kruga pregovora.
Filipini: Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u prosincu 2015., a prvi krug pregovora održan je od 23. do 27. svibnja 2016.
Indija: Pregovori su otpočeli u lipnju 2007.  Do sada je održano 12 krugova pregovora u sljedećim područjima: pristup tržišta za robe, usluge i ugovore o javnoj nabavi, ulaganja,  intelektualno vlasništvo i tržišno natjecanje, održivi razvoj, socijalna i radna prava.
Indonezija:  U srpnju 2016. započeli su pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Indonezijom koja je jedna od deset i najveća članica ASEAN-a, (36% GDP-a ASEAN-a), zemlja s najviše stanovnika u regiji (250 milijuna) te jedno od najbrže rastućih gospodarstava Jugoistočne Azije. Bilateralni pregovori s Indonezijom su šesti po redu pregovori koji su pokrenuti s državama članicama Saveza država Jugoistočne Azije (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), nakon pokretanja pregovora sa Singapurom, Malezijom, Vijetnamom, Tajlandom i Filipinima.
Japan: Pregovori su započeli u ožujku 2013. Pregovori obuhvaćaju sljedeća područja: trgovina robama, tehničke i necarinske prepreke u trgovini, pravila o podrijetlu, carine i olakšavanje trgovine, sanitarne i fitosanitarne mjere, trgovina uslugama, ulaganja, javna nabava, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, trgovina i održivi razvoj, ostale odredbe (opća i posebna suradnja, korporativno upravljanje i poslovno okruženje, elektronička trgovina i dobrobit životinja), rješavanje sporova i institucionalne odredbe. Do sada je održano 17. krugova pregovora, a posljednji krug pregovora održan je u rujnu 2016.
Malezija: U rujnu 2010. započeli su pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini s Malezijom paralelno sa pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji. Do sada je održano sedam krugova pregovora.
Meksiko: 25. svibnja 2016. započeli su pregovori o modernizaciji Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji. Održana su dva kruga pregovora i to od 13 do 14. lipnja 2016., te od 22. do 25. studenog 2016.
Mercosur: Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su još 2000. godine i nakon nekoliko prekida pregovora na sastanku Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu 27. studenog 2015. ministri su podržali nastavak pregovora. Sporazum o slobodnoj trgovini obuhvaća trgovinu robama i uslugama, ulaganja,  intelektualno vlasništvo, javnu nabavu, carine i olakšavanje trgovine, te tehničke prepreke u trgovini. Posljednji krug pregovora održan je od 10. – 14. listopada 2016., a sljedeći krug pregovora očekuje se u ožujku 2017.
SAD (Transatlantski sporazum o partnerstvu u trgovini i ulaganjima - TTIP): Sporazum sadržava tri važne komponentne: 1) pristup tržištu, 2) regulatorna pitanja i necarinske prepreke u trgovini, 3) pravila (intelektualno vlasništvo, olakšavanje trgovine, trgovina energentima i sirovinama). Detaljnije informacije: TTIP i studija „Utjecaj Partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja između EU-a i SAD-a (TTIP) na Republiku Hrvatsku“
Sirija: Zbog političke situacije EU je u svibnju 2011. donijela restriktivne mjere prema Siriji i djelomično obustavila primjenu Sporazuma o suradnji iz 1978. Potpisivanje Sporazuma o pridruživanju i dalje je na čekanju.
Tajland:  Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u veljači 2013.  Do sada je održano 4 kruga pregovora, a Sporazum obuhvaća sljedeća područja: trgovinu robama, carinska i necarinska pitanja, usluge, investicije, javnu nabavu, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, regulatorna pitanja i održivi razvoj.
Tunis:  Pregovori o Sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini službeno su započeli 13. listopada 2015. Postojeće područje slobodne trgovine u okviru  Euro-mediteranskog  sporazuma  o  pridruživanju koje je EU potpisala s  Tunisom 1995., proširit će se na  usluge,  javne nabave,  intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, zaštitu ulaganja, industrijske norme i tehničko zakonodavstvo, sanitarne i fitosanitarne mjere, trgovinske aspekte energije te trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Do sada održan je jedan krug pregovora. 
Turska: Radi unaprjeđenja odnosa u ključnim područjima od zajedničkog interesa koji su utvrđeni na sastanku na vrhu između EU-a i Turske (održanom u studenom 2015., te u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.) započet je dijalog o proširenje bilateralnih trgovinskih odnosa i modernizaciji Carinske unije. Proširenje trgovinskih odnosa i modernizacija Carinske unije uključilo bi pristup tržištu za poljoprivredne proizvode, javnu nabavu, ulaganja, usluge, zaštitu intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla te smanjenje i ukidanje necarinskih prepreka u trgovini.
Vijetnam: Pregovori su započeli u lipnju 2012. Sporazum pokriva sljedeća područja: trgovina robama, carinske i necarinske prepreke u trgovini, javne nabave, regulatorna pitanja, tržišno natjecanje, usluge i održivi razvoj. 4. kolovoza 2015. godine EU i Vijetnam su u načelu postigli  dogovor o Sporazumu, a obje strane moraju riješiti preostala tehnička pitanja i dovršiti pravni tekst.

Trgovinski odnosi s državama regije
  • Danom pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska je prestala biti strankom Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - CEFTA 2006 Ugovora
  • Trgovina  s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Albanijom, Crnom Gorom, Kosovom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom odvija se sukladno Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju.
  • Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji uz Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju s zemljama CEFTA-e, a kako bi se zadržala tradicionalna trgovina, Europska komisija sklopila je Dodatne protokole s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Albanijom, Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom.
O navedenom se informirajte i na odgovarajućim web stranicama Gospodarske diplomacije
 
 
[1] Dodatni protokol navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji još nije potpisan
[2] Dodatni protokol navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je i u tijeku su interne procedure kako bi isti mogao stupiti na snagu
[3] Pregovori za sklapanje Dodatnog protokola navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji još nisu završeni