Zajednička carinska tarifa

TARIC,integrirana tarifa Europske unije, višejezična je baza podataka u koju su uvrštene sve mjere zajedničke trgovinske i poljoprivredne politike EU-a koje se odnose na EU carinsku tarifu. TARIC na jednom mjestu daje pregled svih mjera koje treba primijeniti na robu koju se izvozi/uvozi iz trećih zemalja te osigurava njihovu jedinstvenu primjenu u svim državama članicama.

Na stranicama Carinske uprave Ministarstva financija nalaze se sve relevantne informacije koje se odnose na  Integrirani sustav za upravljanje tarifom (engl. Integrated Tariff Management System, ITMS):
 
  1. TARIC - uključujući obračun uvoznih i izvoznih davanja
  2. Kvote – kojima se upravlja po redoslijedu podnošenja deklaracija za puštanje robe u slobodan promet (engl. „first come, first served“)
  3. Obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu izdanih od strane Carinske uprave Republike Hrvatske