Trgovinski sporazumi

Preferencijalni trgovinski sporazumi

Članstvom u Europskoj uniji od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je stranka svih preferencijalnih trgovinskih sporazuma koje je Europska unija sklopila s trećim zemljama.

Trgovinski sporazumi Europske unije s trećim zemljama i primjena na Republiku Hrvatsku

EUROPA
Farski otoci:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1997.
Norveška: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 1973.
Island: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. travnja 1973.
Norveška, Island, Lihtenštajn: Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, stupio na snagu 1. siječnja 1994.
Republika Hrvatska je pristupila Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Norveška, Lihtenštajn i Island) koji se privremeno primjenjuje od 12. travnja 2014.
Turska: Carinska unija između Europske unije i Turske, stupila na snagu 31. prosinca 1995.
Švicarska: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1973.
 
MEDITERAN
Palestinska Samouprava:  Privremeni sporazum između EU i Palestinske Samouprave, stupio na snagu 1. srpnja 1997. Sporazum o daljnjoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim i ribljim proizvodima stupio na snagu u siječnju 2012. Trenutno se ne vode pregovori o liberalizaciji trgovine uslugama.
Tunis: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 1998.
Maroko:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 2000.; pregovori za sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini započeli su 2013.  
Izrael: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2000.
Jordan:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. svibnja 2002. Očekuje se početak pregovora za sklapanje Sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini.
Libanon: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. travnja  2006.
Egipat: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2004.
Alžir: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. rujna 2005.
 
OSTALE DRŽAVE
Gruzija:  Sporazum o pridruživanju, uključujući Sporazum o sveobuhvatnoj trgovini potpisan je 27. lipnja 2014., te se privremeno primjenjuje  od 1. rujna 2014.
Moldova: Sporazum o pridruživanju, uključujući Sporazum o sveobuhvatnoj trgovini potpisan je 27. lipnja 2014., te se privremeno primjenjuje  od 1. rujna 2014.
Meksiko:  Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji potpisan je 1997. godine. Ugovor sadrži trgovinske odredbe, koje su se razvile u Ugovor o slobodnoj trgovini koji je u odnosu na trgovinu robama stupio na snagu u listopadu 2000. godine, a u odnosu na trgovinu uslugama 2001. godine.
Koreja:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 2011. 
Južnoafrička Republika:  Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji, stupio na snagu 1. svibnja 2004. 1. ožujka 2016. stupio je na snagu Dodatni protokol uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Republikom Južnom Afrikom kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU.
Čile: Sporazum o pridruživanju, za područje roba stupio na snagu 1. veljače 2003., za područje usluga stupio na snagu 1. ožujka 2005.
Peru, Kolumbija:  Sporazum o trgovini potpisan je26.lipnja 2012., za Republiku Peru stupio na snagu 1. ožujka 2013., a za Republiku Kolumbiju 1. kolovoza 2013. 
17. srpnja 2014.  zaključeni su pregovori sa Ekvadorom vezano uz pristupanje sporazumu o slobodnoj trgovini između EU i Kolumbije/Perua.
Srednja Amerika (Honduras, Kostarika, Nikaragva, Panama, Salvador, Gvatemala):  Sporazum o pridruživanju, potpisan u lipnju 2012., trgovinski dio primjenjuje se od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, a od 1. listopada 2013. s Kostarikom i Salvadorom, te od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom.
Države Cariforuma (15 afričkih, karipskih i pacifičkih država - Antigva i Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska Republika, Grenada, Gvajana, Haiti, Jamajka, Sveti Kristofor i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Surinam, Trinidad i Tobago.): Sporazum o gospodarskom partnerstvu, privremena primjena od 29. prosinca 2008, osim za Haiti.
 
Dovršeni su pregovori o preferencijalnim trgovinskim ugovorima sa sljedećim trećim državama:
 
Singapur:  Pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini završili u prosincu 2012., sporazum je parafiran 20. rujna 2013.
Kanada (CETA): U listopadu 2013. postignut je politički dogovor o završetku pregovora. Početkom kolovoza 2014. dogovoren je konačni tekst sporazuma o slobodnoj trgovini koji bi trebao stupiti na snagu 2017. godine.
Ukrajina: Sporazum o pridruživanju potpisan je 27. lipnja 2014. Trgovinski dio Sporazuma trebao je stupiti na snagu 01. studenog 2014., ali je odgođena njegova primjena do 31. prosinca 2015. godine.
Kosovo: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom je potpisan 27. listopada 2015., a do njegove primjene primjenjivat će se Uredbe Vijeća EU broj 1215/2009 i 1336/2011.
Liberalizacija trgovine industrijskim proizvodima od 01. srpnja 2013.
 
 • Prilikom izvoza industrijskih proizvoda (poglavlja 25-97 Carinske tarife) iz Europske unije/Republike Hrvatske u Kosovo primjenjuje se osnovna stopa carine (MFN)
 • Prilikom uvoza industrijskih proizvoda (poglavlja 25-97 Carinske tarife) iz Kosova u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku primjenjuje se nulta stopa carine.
Liberalizacija trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima od 01. srpnja 2013.
 
 • Prilikom uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (poglavlja 1-24 Carinske tarife) iz Kosova u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku primjenjuje se nulta stopa carine osim za mladu govedinu, šećer, ribe i riblje proizvode te vino.
 • Prilikom izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (poglavlja 1-24 Carinske tarife) iz Europske unije/Republike Hrvatske u Kosovo primjenjuje se osnovna stopa carine (MFN ).
 
U nastavku navodimo informacije za hrvatske gospodarstvenike:
Uredbe Vijeća EU broj 1215/2009 i 1336/2011:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:328:0001:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:347:0001:0006:EN:PDF

 


Preferencijalni trgovinski sporazumi koje Europska unija pregovara

SAD (Transatlantski sporazum o partnerstvu u trgovini i ulaganjima - TTIP): RH sudjeluje od početka u pregovorima kao država članica EU. Sporazum će sadržavati tri važne komponentne: 1) pristup tržištu, 2) regulatorna pitanja i necarinske prepreke u trgovini, 3) pravila (intelektualno vlasništvo, olakšavanje trgovine, trgovina energentima i sirovinama). Do sada je održano 9 krugova pregovora (posljednji se održao u travnju 2015.)  U planu je održati još jedan krug prije ljetne stanke, nakon kojeg se u jesen planiraju nastaviti tehnički razgovori i politički stocktaking  koji će pregovaračima ukazati put za slijedeću fazu pregovora. Do sada je održano 11 krugova pregovora (posljednji se održao od 19. do 23. listopada o.g. u Miamiju).
Mercosur: Nakon što su pregovori stali 2004. službeno su ponovo pokrenuti na samitu EU- Mercosur u Madridu u svibnju 2010. Do sada je održano devet kruga pregovora. U tijeku je rad na finalizaciji i razmjeni ponuda o pristupu tržištu obiju strana, kao i određivanje datuma za razmjenu ponuda.
Sirija: S obzirom na političku situaciju, EU je od svibnja 2011. usvojila niz restriktivnih mjera prema Siriji i djelomično obustavila primjenu Sporazuma o suradnji iz 1978. god. Potpisivanje Sporazuma o pridruživanju i dalje je na čekanju. U travnju 2013. godine, Vijeće je smanjilo određene sankcije protiv Sirije kako bi se pomoglo civilnom stanovništvu i podržalo opoziciju.
Indija: Pregovori su otpočeli u lipnju 2007. i još traju. Do sada je održano 12 krugova pregovora. Pregovori pokrivaju: pristup na oba tržišta za robe, usluge i ugovore o javnoj nabavi, okvir za ulaganje, pravila koja uokviruju trgovinu kao što je intelektualno vlasništvo i tržišno natjecanje, održivi razvoj, socijalna i radna prava. Obje strane nastoje pronaći rješenja koja su uzajamno prihvatljiva kako bi se ostvario ambiciozan ishod koji će dati važan poticaj trgovini između EU i Indije.
Malezija: U rujnu 2010. započeli su pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini s Malezijom. Pregovori su službeno pokrenuti u listopadu 2010., paralelno sa pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji. Do sada je održano sedam kruga pregovora. Iako novi pregovarački krug trenutno nije u planu, EU i Malezija svejedno istražuju temelje za mogući nastavak FTA pregovora.
Vijetnam: Pregovori su započeli u lipnju 2012. godine. Sporazum pokriva sljedeća područja: carinske i necarinske prepreke u trgovini, javne nabave, regulatorna pitanja, tržišno natjecanje, usluge i održivi razvoj. Održano je 12 krugova pregovora. Pregovori ulaze u završnu fazu. 13. krug pregovora održati će se  u lipnju u Bruxellesu. Obje strane imaju za cilj završiti pregovore u roku od sljedećih nekoliko mjeseci. 4. kolovoza 2015. godine, EU i Vijetnam su u načelu postigli  dogovor o slobodnoj trgovini.  Obje strane moraju riješiti preostala tehnička pitanja i dovršiti pravni tekst. Kada bude finaliziran, sporazum će morati biti odobren od strane Vijeća i Parlamenta. 
Tajland:  Vijeće je podržalo pokretanje pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Tajlandom u veljači 2013. Razgovori su službeno započeli u ožujku 2013.  Do sada je održano 4 kruga pregovora. Obje strane pregovaraju sveobuhvatan sporazum koji obuhvaća, između ostalog, carinska, necarinska pitanja, usluge, investicije, javnu nabavu, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, regulatorna pitanja i održivi razvoj.
Tunis: Pregovori s Tunisom o Sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini službeno su započeli 13. listopada 2015. Postojeće područje slobodne trgovine (ograničeno uglavnom na trgovinu robama) u okviru  Euro-mediteranskog  sporazuma  o  pridruživanju, koje je EU potpisala s  Tunisom 1995., proširit će se na  usluge,  javne nabave,  intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, zaštitu ulaganja, industrijske norme i tehničko zakonodavstvo, sanitarne i fitosanitarne mjere, trgovinske aspekte energije te trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Pregovaračke su direktive usvojene 14. prosinca 2011, dijalog je započet u ožujku 2012., a pripremni  proces za započinjanje pregovora okončan 2014.  Do sada je održan jedan krug pregovora. 

Japan: Pregovori su započeli u ožujku 2013. Pregovori se provode kroz rad 14 radnih grupa: trgovina robama; tehničke i necarinske prepreke u trgovini; pravila o podrijetlu; carine i olakšavanje trgovine; sanitarne i fitosanitarne mjere; trgovina uslugama; ulaganja; javna nabava; intelektualno vlasništvo; tržišno natjecanje; trgovina i održivi razvoj; ostale odredbe (opća i posebna suradnja, korporativno upravljanje i poslovno okruženje; elektronička trgovina i dobrobit životinja), rješavanje sporova i institucionalne odredbe. Do sada je održano 10 krugova pregovora, idući će se održati prije ljetne stanke. Do sada je održano 13 krugova pregovora.
Kazahstan: Tekst sporazuma je parafiran u siječnju 2015., sada slijede prijevod teksta, potpisi i privremena primjena.  
Kosovo: u lipnju 2013. započeli su pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je nakon niza sastanaka u cilju pregovaranja i dogovora teksta sporazuma parafiran 25. srpnja 2014. u Bruxellesu. 
 

Trgovinski odnosi s državama regije

Trgovinski odnosi Europske unije s državama potpisnicama Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA)
 • Danom pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska je prestala biti strankom Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - CEFTA 2006 Ugovora. Preostale stranke Ugovora su Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Makedonija, Republika Moldova, Republika Srbija te Kosovo ( Rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda).
 • Od 1. srpnja 2013. godine trgovina  s Republikom Albanijom, Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom odvija se sukladno  odredbama Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Od 1. srpnja 2013. trgovina s Bosnom i Hercegovinom odvija se sukladno Privremenom sporazumu o trgovini i trgovinskim pitanjima, a od 1. lipnja 2015. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Od 1. srpnja 2013. trgovina s  Kosovom odvija se bez povlaštenog pristupa. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i  Kosova je potpisan 27. listopada 2015., a početak primjene očekuje se travanj/svibanj 2016.
 • Od 1. rujna 2014. trgovina s Republikom Moldovom odvija se sukladno odredbama  Sporazuma o pridruživanju.
 • Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji uz Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju s zemljama CEFTA-e, a kako bi se zadržala tradicionalna trgovina, Europska komisija sklopila je Dodatne protokole s Republikom Albanijom, Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom koji su u primjeni.
 • Dodatni protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom potpisan je 15. prosinca 2016., a privremeno se primjenjuje od 01. veljače 2017.

 

Promjene trgovinskog režima s državama potpisnicama CEFTA-e nakon 1. srpnja 2013.

 • U trgovini industrijskim proizvodima Europske unije/Republike Hrvatske s Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom,  Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom primjenjuje se nulta stopa carine, a s Kosovom primjenjuju se carine u skladu s carinskom tarifom Kosova.
 • U trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima primjenjuju se carine sukladno Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju i Dodatnim protokolima Europske unije s Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom, a s Kosovom carine u skladu s carinskom tarifom Kosova.

O navedenom se infomirajte i na odgovarajućim web stranicama Gospodarske diplomacije.