Hrvatski proizvod u velikim trgovačkim lancima i na europskom tržištu

Slika /slike 1/Poljoprivreda i ribarstvo/shutterstock_154758272_cr.jpg

U Čazmi se nalazi jedna od najvećih plantaža borovnica u Hrvatskoj, 80.000 sadnica rasprostire se na čak 12 hektara, a s nje svježe bobičasto voće tijekom cijele godine odlazi u nekolicinu velikih trgovačkih lanaca i na strana tržišta.

U Čazmi se nalazi jed­na od najvećih plan­taža borovnica u Hr­vatskoj, 80.000 sadnica ra­sprostire se na čak 12 hek­tara, a s nje svježe bobiča­sto voće tijekom cijele godi­ne odlazi u nekolicinu velikih trgovačkih lanaca i na strana tržišta.

Tomica Kutnjak je sa sadnjom i uzgojem borovni­ca krenuo 2007. godine, a u međuvremenu je zajedno sa bratom Nikolom i još šesto­ricom Poljaka osnovao tvrt­ku DAR BLUE u sklopu koje danas i posluju.

S tolikom od­govornošću i imajući na umu da je poljoprivreda jedna od gospodarskih grana iznimno osjetljivih na vremenske uv­jete i prateće nezgode kao što su proljetni mraz, tuča, požar, grom, oluja ili popla­va, ne iznenađuje previše ka­da Tomica Kutnjak kaže da su osigurani od prvog dana.

Nji­hov izbor je, uzimajući u ob­zir da se ipak radi o osigurate­lju s dugom tradicijom zašti­te poljoprivrednika i plodo­va njihova rada, pao na Croa­tia osiguranje (CO) koji su im do sada postali i dugogodišnji pouzdani partneri.

“Iznos za police osigu­ranja treba uračunati odmah u sve troškove koje planira­te. Rizik je sastavni dio našeg posla i onaj tko na njega ni­je spreman, poljoprivredom se, barem ozbiljno, ne tre­ba ni baviti”, ističe Kutnjak.

U Croatia osiguranju imaju osigurane plantaže i imovi­nu, pokretnu i nepokretnu, a da su mislili na vrijeme poka­zalo se prošle godine kada su imali štetu od oluje i olujnog vjetra. “Croatia je sjajan par­tner, vrlo brzo su izašli na te­ren i procijenili štetu, nakon čega su nam isplatili nakna­du”, dodao je.

S obzirom na to da posluju, dakle, sa svim većim trgovačkim lancima u Hrvatskoj te da tijekom berbe zapošljavaju i 200-tinjak be­rača po sezoni koja traje od početka lipnja do kraja kolo­voza, njihova je odgovornost da u svakom trenutku ispo­ruče ono što su s kupcima i dogovorili.

Nebrojeno puta se do­godilo da se zbog primjerice oluja poljoprivredni usjevi, u najbolju ruku, prepolove, kao i da se u najvećem broju slu­čajeva radi o desetkovanju ili kompletnoj šteti koje mogu prelaziti i nekoliko milijuna kuna.

Prema podacima Hr­vatske gospodarske komo­re (HGK) i Državnog povje­renstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, sa­mo 2016. godine su štete na usjevima i nasadima iznosi­le oko 1,5 milijardi kuna, od čega se na štete prouzročene mrazom odnosi 962 milijuna kuna.

Osiguranje je tako po­treba, a ne luksuz, složili bi se vjerojatno svi koji od po­ljoprivrede žive.
 
Koliko je odgovorno svo­je usjeve osigurati, toliko je nužno u proizvodnju sustav­no i ulagati. Dar Blue je, va­lja spomenuti, poznat i po to­me što su od svojih početa­ka korisnici IPARD programa u sklopu kojega su dobili 3,7 milijuna kuna te uz dodatak vlastitih sredstava, taj iznos iskoristili za podizanje nasa­da borovnice te opremanje pogona za skladištenje i pa­kiranje, što im je i omogućilo da budu najpoznatiji hrvatski proizvođači i distributeri bo­rovnica. 

(Poslovni dnevnik)

Vijesti iz medija | Strana tržišta i prilike