Trgovinski sporazumi

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684Potpisani trgovinski sporazumi

Izvješće Europske komisije o provedbi sporazuma o slobodnoj trgovini za 2016. godinu  

Bosna i Hercegovina: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. lipnja 2015.

Srbija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. rujna 2013.

Makedonija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. travnja 2004.

Albanija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. travnja 2009.

Kosovo:  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 27. listopada 2015., privremeno se primjenjuje od 01. travnja 2016.

Farski otoci:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1997.

Norveška: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 1973.

Island: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. travnja 1973.

Japan:    Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU i Japana  potpisan 17. srpnja 2018., stupio na snagu 01. veljače 2019.  

Južnoafrička razvojna zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, RH je potpisala Sporazum 10. lipnja 2016., u režimu privremene primjene od 4. veljače 2018./ sporazum se primjenjuje na RH /trgovinske odredbe  Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom se primjenjuju u okviru ovog Sporazuma 

Norveška, Island, Lihtenštajn: Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, stupio na snagu 1. siječnja 1994./ Republika Hrvatska je pristupila Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru koji se privremeno primjenjuje od 12. travnja 2014.

Švicarska: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1973.

Turska: Carinska unija između Europske unije i Turske, stupila na snagu 31. prosinca 1995.

Palestinska Samouprava:  Privremeni sporazum između EU i Palestinske Samouprave, stupio na snagu 1. srpnja 1997. Sporazum o daljnjoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim i ribljim proizvodima stupio na snagu u siječnju 2012.

Tunis: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 1998.

Maroko:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 2000.   

Izrael: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2000.

Jordan:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. svibnja 2002.

Libanon: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. travnja  2006.

Egipat: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2004.

Alžir: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. rujna 2005.

Kazahstan: Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji  potpisan 21. prosinca 2015., privremeno se primjenjuje od 01. svibnja 2016.

Gruzija: Sporazum o pridruživanju stupio na snagu 01. srpnja 2016.

Moldavija: Sporazum o pridruživanju stupio na snagu 01. srpnja 2016.

Ukrajina: Sporazum o pridruživanju potpisan 27. lipnja 2014., stupio na snagu 01. rujna 2017.

Meksiko: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji potpisan je 1997. godine. Ugovor sadrži trgovinske odredbe, koje su se razvile u Ugovor o slobodnoj trgovini koji je u odnosu na trgovinu robama stupio na snagu u listopadu 2000. godine, a u odnosu na trgovinu uslugama 2001. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u Meksiko[1]/

Republika Koreja:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 2011. 

Čile: Sporazum o pridruživanju, za područje roba stupio na snagu 1. veljače 2003., za područje usluga stupio na snagu 1. ožujka 2005.

Peru, Kolumbija:  Sporazum o trgovini potpisan 26.lipnja 2012., za Republiku Peru stupio na snagu 1. ožujka 2013., a za Republiku Kolumbiju 1. kolovoza 2013. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u Kolumbiju[2])

Ekvador: Protokol o pristupanju potpisan je 11. studenog 2016., privremeno se primjenjuje od 01. siječnja 2017.

Kanada: Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) potpisan je 30. listopada 2016., privremeno se primjenjuje od 21. rujna 2017.

Srednja Amerika (Honduras, Kostarika, Nikaragva, Panama, Salvador, Gvatemala):  Sporazum o pridruživanju, potpisan u lipnju 2012., trgovinski dio primjenjuje se od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, a od 1. listopada 2013. s Kostarikom i Salvadorom, te od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u zemlje Srednje Amerike[3]/

Republika Južna Afrika: Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji, stupio na snagu 1. svibnja 2004.

Države CARIFORUM-a: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 15. listopada 2008., u režimu privremene primjene od 29. prosinca 2008. /sporazum se ne primjenjuje na RH/

Côte d'Ivoire: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 26. studenoga 2008., u režimu privremene primjene od 3. rujna 2016. /sporazum se ne primjenjuje na RH/

Srednja Afrika:  Privremeni sporazum, potpisan 15. siječnja 2009., u režimu privremene primjene od 4. kolovoza 2014./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Singapur: potpisan 19. listopada 2018. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/

Istočna i Južna Afrika: Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu; potpisan 29. kolovoza 2009., u režimu privremene primjene od 14. svibnja 2012./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Istočnoafrička zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 1.rujna.2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Južnoafrička razvojna zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 10. lipnja 2016., u režimu privremene primjene od 10. listopada 2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Gana: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 28. srpnja 2016., u režimu privremene primjene od 15. prosinca 2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Vijetnam: Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnam, potpisan 30. lipnja 2019. godine, stupio je na snagu 01. kolovoza 2020. godine, Sporazumom je dogovoreno ukidanje carina za 65% europskog izvoza u Vijetnam od 1. kolovoza 2020., a ostatak trgovine će se liberalizirati u razdoblju od deset godina kada se očekuje ukidanje više od 99% svih carina.

Novi Zeland: Sporazum o slobodnoj trgovini, potpisan 09. srpnja 2023. godine
 
[1] Dodatni protokol navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji još nije potpisan
[2] Dodatni protokol navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je 30. lipnja 2015., a od 01. svibnja 2017. odredbe Sporazuma primjenjuju se i na Republiku Hrvatsku od strane Perua dok će Kolumbija njegove odredbe primjenjivati nakon završetka unutarnjih procedura za njegovo stupanje na snagu
[3] Pregovori za sklapanje Dodatnog protokola navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji još nisu završeni


Završeni pregovori za sklapanje trgovinskih sporazuma

Mercosur:Trgovinski sporazum zaključen je između EU-a i trgovinskog bloka južnoameričkih država Mercosur (Brazil, Argentina, Paragvaj, Urugvaj) u petak, 28. lipnja 2019. godine, u Bruxellesu. Sporazum postignut nakon 20 godina pregovora s Mercosurom trebao bi otvoriti prostor uspostavi jednog od najvećih svjetskih područja slobodne trgovine. Kada profunkcionira, sporazum će ukloniti trgovinske zapreke i povećati izvoz, stvarajući tržište od oko 800 milijuna ljudi. Prema tumačenju Europske komisije sporazum će značiti i zaštitu zaposlenika kao i okoliša kroz pridržavanje visokih standarda proizvodnje hrane.


Trgovinski sporazumi koje EU pregovora

Armenija: Pregovori o Okvirnom sporazumu između EU i Armenije su započeli u prosincu 2015.  Navedeni sporazum ne sadrži trgovinske odredbe kojima se liberalizira trgovina robama, ali su stvoreni preduvjeti za jačanje trgovinskih odnosa s EU. Do sada je održano pet kruga pregovora.

Australija: Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Australije službeno su otvoreni 18. lipnja 2018.  Prvi krug pregovora održan je od 2. do 6. srpnja 2018.
 
Čile: Smjernice za pregovore između EU-a i Čilea o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju usvojene su 13.studenog 2017. Odluka o objavi (cijelog) teksta smjernica donesena je na sastanku Corepera II. 20.prosinca 2017. Cilj pregovora je sklopiti sveobuhvatni suvremeni sporazum s Čileom koji će zamijeniti postojeći Sporazum o pridruživanju iz 2002. godine, proširiti njegov djelokrug te prilagoditi ga novim političkim i globalnim gospodarskim izazovima, novoj realnosti odnosa te postići razinu ambicije iz sporazuma koje su EU i Čile nedavno zaključili ili ih pregovaraju. Prvi krug pregovora održat će se u siječnju 2018. u Sanitiagu de Chile.

Filipini: Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u prosincu 2015. Održana su dva kruga pregovora.

Indija: Pregovori su otpočeli u lipnju 2007.  Nakon što je održano 12 krugova pregovora  u ljeto 2013. godine pregovori su stali zbog različitih razina ambicije.   

Indonezija:  U srpnju 2016. započeli su pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Indonezijom koja je jedna od deset i najveća članica ASEAN-a, (36% GDP-a ASEAN-a), zemlja s najviše stanovnika u regiji (250 milijuna) te jedno od najbrže rastućih gospodarstava Jugoistočne Azije. Bilateralni pregovori s Indonezijom su šesti po redu pregovori koji su pokrenuti s državama članicama Saveza država Jugoistočne Azije (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), nakon pokretanja pregovora sa Singapurom, Malezijom, Vijetnamom, Tajlandom i Filipinima. Tijekom 2017. održana su tri kruga pregovora, a pregovori su nastavljeni u veljači 2018.

Malezija: U rujnu 2010. započeli su pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini s Malezijom paralelno sa pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji. Do sada je održano sedam krugova pregovora. Pregovori su u zastoju od travnja 2012. na zahtjev Malezije. U tijeku je ocjena napretka u pregovorima kako bi se isti nastavili. EU želi s Malezijom sklopiti sveobuhvatni i ambiciozan sporazum poput sporazuma sklopljenih sa Singapurom i Vijetnamom.

Meksiko: 25. svibnja 2016. započeli su pregovori o modernizaciji Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji. Na pregovorima održanim od 16. do 20. travnja 2018.  postignut je načelni sporazum te se očekuje završetak pregovora kod preostalih otvorenih pitanja.

SAD (Transatlantski sporazum o partnerstvu u trgovini i ulaganjima - TTIP): Sporazum sadržava tri važne komponentne: 1) pristup tržištu, 2) regulatorna pitanja i necarinske prepreke u trgovini, 3) pravila (intelektualno vlasništvo, olakšavanje trgovine, trgovina energentima i sirovinama).  Pregovori su prekinuti krajem 2016.

Sirija: Zbog političke situacije EU je u svibnju 2011. donijela restriktivne mjere prema Siriji i djelomično obustavila primjenu Sporazuma o suradnji iz 1978. Potpisivanje Sporazuma o pridruživanju i dalje je na čekanju.

Tajland:  Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u veljači 2013.  Do sada je održano 4 kruga pregovora, a Sporazum obuhvaća sljedeća područja: trgovinu robama, carinska i necarinska pitanja, usluge, investicije, javnu nabavu, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, regulatorna pitanja i održivi razvoj. Pregovori su zaustavljeni nakon državnog udara na Tajlandu u svibnju 2014.

Tunis:  Pregovori o Sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini službeno su započeli 13. listopada 2015. Postojeće područje slobodne trgovine u okviru  Euro-mediteranskog  sporazuma  o  pridruživanju koje je EU potpisala s  Tunisom 1995., proširit će se na  usluge,  javne nabave,  intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, zaštitu ulaganja, industrijske norme i tehničko zakonodavstvo, sanitarne i fitosanitarne mjere, trgovinske aspekte energije te trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Do sada održan je jedan krug pregovora, a sljedeći se planira održati u 2018. 

Turska: Radi unaprjeđenja odnosa u ključnim područjima od zajedničkog interesa koji su utvrđeni na sastanku na vrhu između EU-a i Turske (održanom u studenom 2015., te u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.) započet je dijalog o proširenje bilateralnih trgovinskih odnosa i modernizaciji Carinske unije. Proširenje trgovinskih odnosa i modernizacija Carinske unije uključilo bi pristup tržištu za poljoprivredne proizvode, javnu nabavu, ulaganja, usluge, zaštitu intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla te smanjenje i ukidanje necarinskih prepreka u trgovini. U prosincu 2016. Komisija je usvojila prijedlog pregovaračkih smjernica. Pregovori će započeti nakon što Vijeće usvoji pregovaračke smjernice.

Uzbekistan: U tijeku je rasprava o pregovaračkim smjernicama za otvaranje pregovora o Sveobuhvatnom sporazuma s Uzbekistanom koji bi modernizirao i zamijenio postojeći Sporazum o  partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana sklopljenog 21. lipnja 1996.Trgovinski odnosi s državama regije
  • Danom pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska je prestala biti strankom Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - CEFTA 2006 Ugovora
  • Trgovina  s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Albanijom, Crnom Gorom, Kosovom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom odvija se sukladno Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju.
  • Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji uz Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju s zemljama CEFTA-e, a kako bi se zadržala tradicionalna trgovina, Europska komisija sklopila je Dodatne protokole s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Albanijom, Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom.
O navedenom se informirajte i na odgovarajućim web stranicama Gospodarske diplomacije