Sjednice Povjerenstva

1. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (22.10.2013.)

Prva sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva održana je u utorak, 22. listopada 2013. u Vladi RH. Sjednicu je vodio koordinator Povjerenstva i zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Joško Klisović. 

Vlada RH osnovala je Povjerenstvo kao središnje tijelo za realizaciju tri zadaće usmjerene prema oporavku gospodarstva: izradu i provođenje mjera podrške izvozu u svim fazama izvoznog procesa – kako u zemlji, tako i u inozemstvu, usmjeravanje stranih ulaganja u funkciji proizvodnje za izvoz te koordinaciju aktivnosti promocije hrvatskoga gospodarstva prema inozemstvu.

Na prvoj sjednici usvojen je hodogram izrade Akcijskog plana koji će sadržavati mjere podrške izvozu što su ga predložili članovi Povjerenstva. Također, dogovoren je način praćenja izrade i provedbe relevantnih strateških dokumenata kao što su Strategija industrijalizacije i Strategije poticanja investicija, odnosno integriranje smjernica podrške izvozu u dugoročne razvojne planove zemlje. Članovi izaslanstva uskladili su svoje aktivnosti promocije hrvatskog gospodarstva u zemlji i inozemstvu do kraja godine te započeli s izradom plana zajedničkih aktivnosti za 2014. godinu. 

2. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (25.3.2014.)

Na drugoj sjednici Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva održanoj 25. ožujka 2014., potvrđena je uspješna priprema izrade Akcijskog plana podrške izvozu 2014. – 2015. Kod izrade i strukture Akcijskog plana, u obzir su se posebno uzimala očitovanja gospodarstvenika/izvoznika, kao i mišljenja članova Povjerenstva i savjeti vanjskih stručnjaka.

Naglašeno je da Akcijski plan podrške izvozu dobrim dijelom donosi unaprjeđenje kvalitete već postojećih aktivnosti i mjera i okvir za bolju koordinaciju svih uključenih tijela, međutim predviđa i novine: jedinstveni Vladin mrežni portal za izvoznike, program ciljane edukacije izvoznika, usluge savjetovanja za izvoznike, praksu organiziranja nacionalnog štanda na sajmovima, prijedlog modela podrške državnih tijela izvoznicima, analizu trenutnog stanja i dugoročnu makroekonomsku analizu razvoja hrvatskoga izvoza, unaprjeđenje statistike o trgovinskoj razmjeni roba i usluga, e-registar javnih investicijskih projekata.

3. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (1.4.2014.)

Na trećoj sjednici Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva održanoj 1. travnja 2014., razmatrane su izmjene koje su unesene u postojeći nacrt Akcijskog plana u odnosu na verziju od 25. ožujka 2014., u cilju izrade što kvalitetnijeg i primjerenijeg Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015.

4. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (10.4.2014.)

Na četvrtoj sjednici Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva održanoj 10. travnja 2014. utvrđene su konačne izmjene Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015.

Zaključeno je da se postojeći nacrt Akcijskog plana podrške izvozu i Prilog 1. koji su potvrđeni na razini Povjerenstva upute na razmatranje Savjetu Povjerenstva. 

Sjednica Savjeta Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (17.4.2014.)

Dana 17. travnja 2014. je u Banskim dvorima održana sjednica Savjeta Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva, koju je vodila prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Sjednici Savjeta nazočili su sljedeći ministri: prof. dr.sc. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU, Slavko Linić, ministar financija, Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta, Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede, Darko Lorencin, ministar turizma i Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

Predstavljen je nacrt Akcijskog plana podrške hrvatskom izvozu za razdoblje 2014.-2015. koji je pripremilo Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Nacrt je napravljen na temelju izravnih sugestija i potreba hrvatskih izvoznika i poslovnih udruženja kao glavnih pokretača izlaska zemlje iz gospodarske krize. Akcijskim planom će se sustavno i pregledno, na jednom mjestu objediniti i prikazati sve mjere i aktivnosti kojima se osigurava sustavna i kontinuirana podrška hrvatskim izvoznicima, a kojim se u konačnici pospješuje plasman hrvatskih roba i usluga na stranim tržištima.

Savjet je prihvatio nacrt Akcijskog plana te odobrio njegovo upućivanje u daljnju proceduru, odnosno na usvajanje Vladi, kako bi se nakon toga započelo s njegovom provedbom.

5. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (30.6.2014.)

Na petoj sjednici Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva održanoj 30. lipnja 2014., potvrđena je uspješna provedba prve skupine mjera iz Akcijskog plana podrške izvozu 2014. – 2015.

Od pet mjera koje su bile predviđene za provedbu u drugom tromjesečju 2014. sve su provedene:

1) Osiguranje širenja izvoznih prilika iz DKP-a preko poslovnih udruženja. Sva diplomatsko-konzularna predstavništva RH u inozemstvu započela su sustavno prikupljanje poslovnih prilika potencijalno zanimljivih za ostvarivanje izvoza hrvatskih gospodarstvenika, a koje se, nakon obrade u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dostavljaju poslovnim udruženjima (HUP, HIZ, HGK i HOK) za prosljeđivanje tvrtkama. U jednom tromjesečju prosječno se dostavi oko 200 izvoznih prilika, a u drugom tromjesečju 2014. dostavljeno je njih 220.

2) Okupljanje izvoznika po tržištima i (pod)djelatnostima. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova vodi izvoznike u vanjskotrgovinske misije te ih redovito okuplja vezano uz ostale teme od njihovog interesa na pojedinim tržištima. U drugom tromjesečju 2014. organizirano je 8 okupljanja uz sudjelovanje 115 tvrtki.

3) Okupljanje izvoznika po projektima u inozemstvu. Diplomatsko-konzularna predstavništva RH u inozemstvu počela su okupljati izvoznike u svrhu zajedničkog nastupa ili prijava na natječaje u određenoj državi. Tako je u drugom tromjesečju 2014. organizirano 7 okupljanja uz sudjelovanje 30 hrvatskih tvrtki.

4) Povoljnije financiranje kupaca u inozemstvu. U 2014. godini je u okviru kreditnog programa „Kredit kupcu“ HBOR je omogućeno kreditiranje korisnika uz kamatnu stopu koja je jednaka komercijalnoj referentnoj kamatnoj stopi (CIRR) i to do iznosa od 1,0 milijarde kuna. (Više informacija na: http://www.hbor.hr/art1010)

5) Uvođenje novog financijskog proizvoda za izvoznike početnike. Od svibnja 2014. godine u okviru kreditnog programa „Pripreme izvoza“ HBOR pruža povoljniju kamatnu stopu za izvoznike početnike (od 2%). Izvoznici početnici utvrđeni su kao gospodarski subjekti koji po prvi put nastupaju na stranim tržištima, koji po prvi put nastupaju na stranom tržištu na kojem do sada nisu bili prisutni ili koji na strano tržište na kojemu su već prisutni plasiraju novi proizvod i/ili uslugu. (Više informacija na: http://www.hbor.hr/art1216)
 
6. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (24.9.2014.)

Na šestoj sjednici Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva održanoj 24. rujna 2014., potvrđena je uspješna provedba druge skupine mjera iz Akcijskog plana podrške izvozu 2014. – 2015.

Svih 8 mjera koje su bile predviđene za provedbu u trećem tromjesečju 2014. su provedene, odnosno uspostavljen je odgovarajući mehanizam njihove kontinuirane daljnje provedbe: 

Mjera 1.1.3. - Organizirati informativna događanja, komunicirati rad Povjerenstva i Savjeta Povjerenstva te uspjehe izvoznika široj javnosti
Povjerenstvo je dogovorilo mehanizme kojima će tijek provedbe Akcijskog plana te prednosti koje njegove aktivnosti donose našim izvoznicima komunicirati izvoznicima i široj javnosti. Među njima su: započeta serija outreach događanja u svim hrvatskim županijama organizirana u suradnji s lokalnim vlastima i županijskim gospodarskim komorama; prezentacije članova Povjerenstva na javnim i stručnim konferencijama te seminarima; organiziranje medijskih informativnih događanja povodom usvajanja šestomjesečnih izvješća Vladi o izvršavanju Akcijskog plana; organizirano upoznavanje medija s primjerima najbolje prakse uspješnih hrvatskih izvoznika u sklopu napora da se domaće gospodarstvenike ohrabri na izlazak na strana tržišta, te široko cirkuliranje priopćenja sa sjednica Povjerenstva.

Mjera 1.2.3. Okupljati izvoznike u nadležnim DKP-ima RH:
Hrvatska veleposlanstva i konzulati u inozemstvu će od listopada 2014. godine, na redovitoj osnovi okupljati predstavnike hrvatskih izvoznika u inozemstvu. Intenzitet sastanaka ovisit će o broju hrvatskih kompanija na pojedinom tržištima, no po mogućnosti će se odvijati na mjesečnoj bazi. Takva okupljanja imat će za cilj međusobnu razmjenu informacija i stečenih iskustava te upoznavanje s praksom poslovanja u zemlji primateljici. Istovremeno, takva okupljanja hrvatskoj će diplomaciji pružiti potreban uvid za djelovanje prema institucijama zemlje primateljice u svrhu zaštite interesa hrvatski kompanija.

Mjera 1.5.4. Uvesti jedinstveno polugodišnje planiranje posjeta državnih gospodarskih izaslanstava ciljanim stranim tržištima
Povjerenstvo je usuglasilo način daljnjeg rada na definiranju polugodišnjeg plana posjeta dužnosnika inozemstvu u svrhu ciljanog promoviranja gospodarskih interesa. Temeljem interesa gospodarstvenika za ciljana tržišta, iskazanih putem poslovnih udruženja HGK, HUP, HIZ i HOK, ministarstva su započela s razradom plana dolazećih i odlazećih posjeta dužnosnika za 2015. godinu. Takvim pristupom osigurat ćemo kvalitetnije i usklađenije korištenje ograničenih raspoloživih resursa u svrhu zastupanja interesa hrvatskih izvoznika. Izvoznici će o mogućnosti sudjelovanja u delegaciji biti pravovremeno informirani kroz poslovna udruženja.
 
Mjera 2.1.4. - Usmjeriti izvoznike na EU financiranje.
Sva nadležna tijela aktivna su u provedbi natječaja za EU financiranje i održavanju događanja kroz koja se pružaju informacije o mogućnostima EU financiranja (info dani, radionice, okrugli stolovi, seminari, itd.), a ostvarivanjem ove mjere Akcijskog plana po prvi puta su objedinjene one aktivnosti koje mogu biti od posebne koristi izvoznicima. Tako je MINPO objavilo dva javna poziva, od čega je 1. natječaj zaključen (28 odobrenih projekata, vrijednosti oko 250 mil. kn, izvor Europski fond za regionalni razvoj) a 2. natječaj je u tijeku (200 prijava, vrijednost oko 24 mil. kn). Održane su i brojne radionice. Ministarstvo poljoprivrede provodi 2 aktivnosti - Program informiranja i promocije polj. proizvoda (objavljen 1 poziv, u tijeku, otvoren do 30.9.) te Nacionalni program pomoći vinu (13 radionica za 378 polaznika, 5 javnih natječaja, 103 prijave, 21 odobrena, ostalo u administrativnoj obradi), kao i odgovarajuće seminare. MRRFEU je objavilo 2 javna poziva, (1. poziv - 43 prijave, 10 odobreno; 2. poziv - 144 prijave, provedena procjena, potpis ugovora u tijeku), održalo brojne seminare i radionice, Tjedan EU fondova i Javne partnerske konzultacije za 200 sudionika. HBOR je odobrio 100 mil. kn kredita vezano uz Europski fond za regionalni razvoj. AIK je održao nekoliko radionica te provela anketu kako bi se identificirale prepreke s kojima se poduzetnici susreću. HGK je održala brojne radionice i srodna događanja za poduzetnike, rješava brojne upite poduzetnika o mogućnostima EU financiranja.

Mjera 2.1.8. - Nastaviti s financijskim instrumentima potrebnim za nastup na inozemnim tržištima.
HBOR je kao nacionalna izvozno kreditna agencija uvela niz proizvoda izvozno kreditnog osiguranja koji izvoznicima pruža mogućnost smanjenja i podjele rizika koji ih prate prilikom izlaska na strano tržište. HBOR će aktivno u suradnji s poslovnim bankama i područnim uredima HBOR-a promovirati program osiguranja činidbenih bankarskih garancija. Namjena ovog programa je poticanje izvoza roba, radova i usluga hrvatskog porijekla na način da se izvozniku, u suradnji s poslovnim bankama, izdavanjem činidbene garancije omogući lakše sudjelovanje na međunarodnim nadmetanjima i zaključivanje Izvoznog ugovora. Planom proračuna RH za 2014. planirana je uplata dodatnih 100 mil. kn u Garantni fond osiguranja izvoza.

Mjera 2.1.9. - Uvesti mogućnost kreditiranja s dužom ročnošću u opravdanim slučajevima.
HBOR je prilagodio provođenje programa kreditiranja Gospodarstvo, Nova proizvodnja i Malo i srednje poduzetništvo tako se provode s dužom ročnošću otplate u opravdanim slučajevima, odnosno kreditiranja do 17 godina otplate uz uključenih 4 godine počeka.

Mjera 2.2.1 - Izraditi prijedlog prikladnih i fiskalno održivih modela dodjela državnih potpora izvoznicima u razdoblju 2015.-2017.
Na prijedlog poslovnih udruženja, izrađen je prijedlog ostvarivih i održivih modela dodjele državnih potpora unutar zadanih parametara Europske komisije. Resorni davatelji potpora i dionici ove mjere započeli su s izradom programa mjera državnih potpora za 2015. Na ispunjenje mjere utječe i nužnost provedbe fiskalne konsolidacije u RH, odnosno potreba pažljivijeg strukturiranja državnog proračuna i raspodjele raspoloživih sredstava, a sve u kontekstu procedure prekomjernog deficita (EDP).

Mjera 2.4.2. - Objediniti i objaviti listu programa koji financiraju inovacije.
Po prvi puta izrađena je objedinjena lista nacionalnih i EU programa koji financiraju inovacije. Lista će se redovno ažurirati i objavljivati na web stranicama nadležnih institucija, prije svega MINGO i HAMAG BICRO.
 
7. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (19.11.2014.)
 
Na sedmoj sjednici Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva održanoj 19. studenog 2014., potvrđena je uspješna provedba treće skupine mjera iz Akcijskog plana podrške izvozu 2014. – 2015.

Na sjednici je razmotren tijek provedbe 19 mjera Akcijskog plana podrške izvozu za razdoblje 2014.-2015., čija je provedba predviđena za  IV. tromjesečje 2014. godine. Radi se o opsežnom i zahtjevnom skupu mjera čije ispunjavanje podrazumijeva uspostavu mehanizma kontinuirane provedbe te čiji će rezultati znatno unaprijediti sustav podrške hrvatskim izvoznicima i podržati njihove napore da hrvatske robe i usluge plasiraju na vanjska tržišta.

Raspravljene mjere kreću se od uspostave jedinstvenog mrežnog portala za izvoznike, unaprjeđenja modela podrške sudjelovanja na sajmovima, identificiranja, a zatim i smanjivanja ili ukidanja neporeznih opterećenja, poticanja uključivanja gospodarstvenika u inicijativu EK Misije za rast, otvaranja javnosti registra javnih investicijskih projekata, povećanja broja lokacija za izdavanje viza za RH, povećanja broja sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, poticanja politike stranih ulaganja u izvozni sektor, poduzimanja koraka usmjerenih ka poboljšanju pokazatelja konkurentnosti i kreditnog rating-a zemlje, poduzimanja mjera usmjerenih na jačanje tržišta kapitala i tržišta novca, do cijelog niza informativno-konzultativnih aktivnosti usmjerenih prema gospodarstvenicima (primjerice, o interesima RH u povlaštenim trgovinskim ugovorima i ostalim trgovinskim pitanjima EU, o instrumentima financijske podrške te ostalim temama od koristi izvoznicima).

8. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (30.01.2015.)

Dana 30. siječnja 2015. u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održana je 8. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Sudjelovalo je 18 institucija članica Povjerenstva - predstavnici 9 ministarstava, Ureda predsjednika Vlade, HBOR-a, AIK-a, HAMAG-a, CEI-ja, HNB-a, 4 poslovna udruženja (HGK, HIZ, HOK, HUP) i Ekonomskog instituta Zagreb te Državnog zavoda za statistiku. Povjerenstvo je verificiralo dosadašnja postignuća u provedbi 19 mjera Akcijskog plana podrške izvozu za razdoblje 2014.-2015. predviđenih za  IV tromjesečje 2014. godine.

Mjera 1.1.1. Izraditi jedinstveni Vladin mrežni portal za izvoznike
Do kraja 2014. godine definirani su izgled i kategorije mrežnog portala, prikupljene informacije za punjenje sadržaja te izvršene konzultacije s mogućim tehničkim izvođačima/pružateljima usluga.

Mjera 1.1.4. Izrađivati informativne materijale za izvoznike
U izradi je sveobuhvatna publikacija „Internacionalizacija i mogućnosti financiranja“ koju priprema Hrvatska gospodarska komora kao nositelj mjere u suradnji s ostalim institucijama Povjerenstva. Publikacija će dati uvod u internacionalizaciju poslovanja, predstaviti Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015. te na jednom mjestu objediniti informacije o svim postojećim instrumentima i modelima financiranja izvoza, kao i korisne informacije o budućim programima.

Mjera 1.3. Pokrenuti edukaciju izvoznika
Tijekom 2014. Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je Program obrazovanja za međunarodno poslovanje International Trade Management 2014, koji se u Republici Hrvatskoj provodio prvi put, u suradnji s International Worldwide Foundation iz Kraljevine Švedske. ITM Program je uključio 14 polaznika, predstavnika hrvatskih tvrtki a odvijao se u Zagrebu i Švedskoj od rujna do prosinca 2014. godine. Hrvatska gospodarska komora je provela 46 edukacija a ukupno se odazvalo 1.409 polaznika. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o provedbi 17 edukacija na području RH, a na 11 edukacija prisustvovalo je ukupno 283 polaznika.

Mjera 1.5.1. Unaprijediti model podrške na sajmovima
U cilju unaprjeđenja postupka sudjelovanja na sajmovima, Hrvatska gospodarska komora je osnovala Povjerenstvo za sajmove koje trenutno radi na izradi kriterija i prikuplja informacije o prioritetnim tržištima. Izrađen je Protokol o organiziranju nastupa hrvatskih tvrtki na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu koji je usvojen i objavljen na web portalu HGK.

Mjera 1.5.2. Objediniti instrumente dostupne financijske podrške
Ministarstvo vanjskih poslova prikupilo je informacije o postojećim programima (od Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,  Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije). Sve dostupne informacije o identificiranim instrumentima bit će objavljene i dostupne na mrežnom portalu za izvoznike

Mjera 1.5.3. Uvesti praksu organiziranja nacionalnog štanda
Temeljem interesa gospodarstvenika identificiraju se događanja u inozemstvu na kojima se organizira nacionalni štand, uz korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta. U ovoj se fazi koristi već postojeći model HGK, koji funkcionira dobro, ali ga se može nadograditi kako bi se nacionalni štandovi u najvećoj mogućoj mjeri koristili za širu afirmaciju RH (promocija gospodarstva kroz uključivanje u lance dobave, turistička promocija, privlačenje stranih ulaganja itd.).

Mjera 1.5.5. Poticati uključivanje gospodarstvenika u gospodarsko-političku inicijativu EK „Misije za rast“
Informacije o predstojećim misijama objavljuju se na web-stranicama Ministarstva poduzetništva i Europske poduzetničke mreže. Zamijećen je slabiji odaziv hrvatskih gospodarstvenika te na razini Povjerenstva zaključeno da je potrebno dodatno poticati njihovo sudjelovanje u ovakvim konkretnim i korisnim inicijativama.

Mjera 2.1.1. Ojačati promociju oblika financiranja izvoza
HBOR je među poduzetnicima proveo istraživanje o upoznatosti s uslugama prije jačanja promocije zbog utvrđivanja početnog stanja. O dostupnim oblicima financiranja izvoznih aktivnosti govorilo se na 13. međunarodnoj konferenciji o poticanju izvoza u organizaciji HBOR-a, održan je niz radionica HBOR-a u suradnji sa Županijskim komorama HGK o financijskim proizvodima koje nudi HBOR te niz radionica za male poduzetnike i izvoznike početnike.

Mjera 2.1.2. Intenzivirati provedbu mjera usmjerenih prema daljnjem poboljšanju pokazatelja konkurentnosti i kreditnog rating-a zemlje
Međuresorna radna skupina identificirala je 181 aktivnosti za poboljšanje poslovne klime od kojih je provedeno njih 90. Do sada su uspješno uklonjene poteškoće u realizaciji za više od pola nominiranih investicijskih projekata, odnosno kod njih 13, ukupne vrijednosti oko 520,93-537,93 milijuna eura a za koje se predviđa da bi otvorile oko 2000 radnih mjesta. Smanjenje parafiskalnih nameta odnosi se na ukupno smanjenje, odnosno ukidanje parafiskalnih nameta u 2013. i 2014. u ukupnom  iznosu od 385.443.966,66 milijuna kuna unutar 57 stavki.

Mjera 2.1.3. Poduzeti mjere usmjerene jačanju tržišta kapitala i novca
U svrhu ispunjenja ove mjere Ministarstvo financija je u suradnji s HNB-om, HANFA-om, HBOR-om, institucionalnim investitorima i Zagrebačkom burzom sadržajno izdvojilo sljedeće mjere koje se poduzimaju: (1) edukacija malih i srednjih poduzetnika s naglaskom na izvozna društva, o mogućnostima financiranja putem tržišta kapitala, (2) promicanje organiziranog trgovanja sudionika novčanog tržišta i informiranje šire javnosti o potencijalima tržišta kapitala te (3) izmjene Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o tržištu kapitala.

Mjera 2.2.2. Identificirati neporezna opterećenja koja bi se mogla smanjiti ili ukinuti u 2015. godini
Ministarstvo financija priprema Registar parafiskalnih nameta čiji se broj kontinuirano smanjuje. Trenutno se radi na smanjenju opterećenja u sektoru poljoprivrede i sektoru zdravstva.  Nakon pročišćavanja Registra, na dan 31.prosinca 2014. Godine, on sadrži 178 parafiskalna nameta ukupne vrijednosti 3.227.441.600,91 kn.

Mjera 2.4.1. Poticati politiku stranih ulaganja u izvozni sektor
U nacrtu Strategije poticanja investicija u RH za razdoblje 2014.-2020. posebna pažnja posvećena je ulaganju u sektore s većim udjelom novo-dodane vrijednosti orijentiranih prema izvozu. Usvajanje Strategije poticanja investicija  očekuje se krajem I. tromjesečja 2015. Također se radi na pripremi prijedloga Zakona o poticanju ulaganja te se njegovo usvajanje planira za II. tromjesečje 2015.

Mjera 3.1.1. Unaprijediti statistiku o trgovinskoj razmjeni roba i usluga i  Mjera 3.1.2. Omogućiti relevantnim službenim institucijama detaljniji pristup informacijama za potrebe informiranja, planiranja i izvješćivanja
U narednim tjednima nastavit će se konzultacije stručnjaka nadležnih institucija kako bi se iznašlo cjelovito rješenje u pristupu podacima o trgovinskoj razmjeni, neophodnih za istraživanje i analize te za predlaganje, izradu i donošenje kvalitetnih odluka u upravljanju izvozom na državnoj razini, uz propisivanje uvjeta za pravo pristupa te korištenje podataka, pri čemu svi podaci moraju biti stavljeni u funkciju u skladu sa zakonom.

Mjera 3.2.1. Otvoriti javnosti e-registar javnih investicijskih projekata
E-registar je objavljen i dostupan na web-stranicama Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Sva javna društva prethodno su dala svoju suglasnost za objavu podataka. Trenutno se u e–registru nalazi 146 javnih investicijskih projekata, podaci se ažuriraju jednom mjesečno. Očekuje se proširivanje registra dodatnim projektima u poslovnoj godini 2015. razvojem novih planova i ulaganja javnih društava. Po usvajanju plana investicijskih projekata za 2015. godinu javna društva će nominirati dodatne projekte za objavu u e–registru.

Mjera 3.2.3. Unaprijediti upravljanje offset poslovima za izvoz
Ministarstvo gospodarstva kreiralo je alat za praćenje izvršenja offset programa. Izrađena je analiza učinkovitosti realizacije dosadašnjeg modela te je ustanovljeno da je on u potpunosti ispunjen. Potpisnicima offset programa dostavljen je popis od 400 najvećih hrvatskih tvrtki. Kontakti offset potpisnika bit će objavljeni u posebnoj rubrici na web-stranici Ministarstva gospodarstva.

Mjera 3.3.3. Izvješćivati i konzultirati hrvatske gospodarstvenike oko interesa RH u povlaštenim trgovinskim ugovorima i ostalim trgovinskim pitanjima EU-a
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je temeljem zahtjeva tvrtki u 2014. godini pružilo 85 informacija vezanih uz antidamping, PDV i certifikate, tarifne suspenzije i kvote te informacije o  pristupu tržištima trećih zemalja.
Na zahtjev tvrtki angažmanom MVEP u 2014. postignuta su i neka ukinuća i/ili smanjenja trgovinskih barijera sa susjednim zemljama, nečlanicama EU.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osiguralo je primjenu trgovinskih sporazuma koje je Europska unija sklopila s trećim zemljama:  Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Tunis, Čile, Republika Koreja, Moldova, Gruzija te zastupa hrvatske interese u okviru trenutnih pregovora EU s trećim zemljama: SAD (TTIP), Vijetnam, Tajland, Japan, Indija, Singapur, zemlje Mercosura. Do sada su završeni pregovori s Kanadom, Kosovom i Ukrajinom.
     
Mjera 3.4.1. Povećanje broja lokacija na kojima se izdaju vize za Hrvatsku
Provedene su sve predradnje potrebne za ispunjenje ove mjere Akcijskog plana. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova očekuje završno očitovanje vanjskog pružatelja usluga na tekst Ugovora o suradnji te njegovo skoro potpisivanje. Ugovorom je obuhvaćeno ukupno 35 viznih centara u 25 zemalja.

Mjera 3.4.2. Značajno povećanje broja sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na tržištima od posebnog interesa hrvatskih gospodarstvenika
Tijekom 2014. potpisana su tri ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja - s Indijom, Luksemburgom i Ujedinjenim Kraljevstvom. Utvrđena  su sljedeća prioritetna tržišta/zemlje za sklapanje ugovora: UAE, Irak, SAD, Libija, Filipini, Kazahstan, Alžir, Nigerija, Pakistan, Vijetnam, Cipar, Kosovo. Ministarstvo financija je u rujnu 2014. uputilo prijedlog za započinjanje pregovora Alžiru, Nigeriji i Filipinima te je dogovoren termin za pregovore s Ciprom.
 
***
Povjerenstvo je pod drugom točkom dnevnog reda verificiralo dva izvješća vezana uz postignuto u protekloj godini -  Izvješće o radu Povjerenstva za 2014. godinu te Izvješće Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva o provedbi Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. za 2014. godinu. Povjerenstvo će Vladi Republike Hrvatske podnijeti izvješće, sukladno Zaključku VRH o donošenju Akcijskog plana te Poslovniku o načinu provedbe Akcijskog plana.

9. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (23.04.2015.)

Dana 23. travnja 2015. u Vladi Republike Hrvatske održana je 9. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Sudjelovalo je 18 institucija članica Povjerenstva - predstavnici 8 ministarstava, Ureda predsjednika Vlade, AIK-a, CEI-ja HAMAG BICRO-a, HBOR-a, HNB-a, 4 poslovna udruženja (HGK, HIZ, HOK, HUP) i Ekonomskog instituta Zagreb te Državnog zavoda za statistiku. Sjednicu je vodio Joško Klisović, koordinator Povjerenstva i zamjenik  ministrice vanjskih i europskih poslova.

Povjerenstvo je razmotrilo i verificiralo postignuća u provedbi 10 mjera Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. predviđenih za  I tromjesečje 2015. godine.

Mjera 1.4. Uvesti usluge savjetovanja za izvoznike
Nakon opsežnih konzultacija HBOR-a sa svim drugim institucijama koje sudjeluju u davanju informacija i usmjeravanju hrvatskih izvoznika, HBOR je definirao model organizacije, potrebnu internu podršku i resurse, procjenu troškova i model financiranja pružanja usluga te plan promidžbe. Usluge savjetovanja izvoznicima bit će dostupne u jesen 2015. godine.

Mjera 2.1.7. Podrška velikim izvoznicima kroz dokapitalizaciju HBOR-a
Mjera je provedena sukladno mogućnostima i ograničenjima Zakona o HBOR-u. U 2014. je izvršena dokapitalizacija u iznosu od 350.000.000,00 kuna. U proračunu RH za 2015. osigurana su po zakonu maksimalno moguća sredstva u iznosu od 532.892.800,00 kuna.

Mjera 2.3. Staviti naglasak na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova definiralo je okvirni popis od 30-ak prioritetnih tržišta temeljem ispitivanja interesa hrvatskih izvoznika koje je u 2014. godini provela HGK, mišljenja HIZ i HUP te procjene diplomatskih misija i konzularnih predstavništava RH u inozemstvu. Pri definiranju popisa uzete su obzir i aktualna trgovinska razmjena te projekcije rasta stranih tržišta. Za strateške izvozne grane uzete su ključne industrijske djelatnosti iz Industrijske strategije RH.
Preciznija slika, posebice u smislu uparivanja pojedinih tržišta i gospodarskih grana, bit će dobivena po dovršetku izrade 'Makroekonomske studije razvoja hrvatskoj izvoza' (mjera 2.2.4), koja će sadržavati i trgovinsku specijalizaciju i komparativne prednosti izvoza.

Mjera 2.4.3. Inicirati zajedničko pokretanje tehnoloških parkova od strane javnog i privatnog sektora temeljem analiza dosadašnjih iskustava
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u postupku je izrade Pravilnika o znanstveno-tehnologijskim parkovima kojim će se definirati kriteriji za stjecanje statusa znanstveno–tehnologijskog parka te definirati postupak praćenja i evaluacije njihova rada, a na temelju tih kriterija provodit će se akreditacija i re-akreditacija postojećih znanstveno-tehnologijskih parkova. Spomenuti Pravilnik će uključivati i kriterij vidljivosti, a MZOS će na svojim Internet stranicama omogućiti pregled infrastrukture, uključujući kapacitete i usluge u okviru parkova. Sve informacije vezane uz proces informiranja i animiranja hrvatskih izvoznika za sudjelovanje u znanstveno-tehnološkim parkovima bit će javno dostupne.
Sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta, znanstveno-tehnološki parkovi predstavljaju jedan od oblika poduzetničkih potpornih institucija. U okviru prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., MINPO je predvidjelo jačanje razvoja poduzetničke infrastrukture i to kroz potpore za naprednu poduzetničku poslovnu infrastrukturu u iznosu od 532.000.000,00 kuna te potpore za razvoj poduzetničkih poslovnih vještina odnosno savjetodavne usluge kroz poduzetničke institucije u iznosu od 326.800.000,00 kuna (uključujući znanstveno-tehnološke parkove kao jedan od oblika poduzetničkih potpornih institucija).

Mjera 2.4.4. Napraviti analizu stanja i dugoročnu makroekonomsku analizu razvoja hrvatskoga izvoza
Analiza je segmentirana na četiri dijela: izvozni trendovi i pokazatelji, struktura obilježja hrvatskog izvoza, trgovinska specijalizacija i komparativne prednosti te izravni i neizravni učinci izvoza za hrvatsko gospodarstvo. Prema najavi HBOR-a, analiza bi trebala biti gotova tijekom II. tromjesečja 2015.

Mjera 3.2.2. Unaprijediti proces izrade natječajne dokumentacije za javne projekte
Zakon o javnoj nabavi (stupio na snagu 1. siječnja 2012.) naručiteljima u javnom sektoru omogućava da dokumentaciju za nadmetanja izrade u skladu s principima korisnosti, transparentnosti, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije i razmjernosti, uz uvažavanje zahtjeva ekonomičnog trošenja sredstava za javnu nabavu.
Ministarstvo gospodarstva razvilo je model kojim će javnim poduzećima predložiti da redovito, pravovremeno i transparentno komuniciraju svoje planove zainteresiranoj javnosti.

Mjera  3.3.1. Napraviti sveobuhvatnu bazu mehanizama EU-a za podršku izvozu u inozemstvu te započeti njihovo korištenje
Članstvom u Europskoj uniji Hrvatskoj su stavljeni na raspolaganje EU programi i instrumenti podrške izvoznicima, posebice u nastupu na tržištima izvan Europske unije. Sljedeći mehanizmi stoje na raspolaganju hrvatskim izvoznicima: MAT-timovi za pristup tržištu; MADB – baza za pristup tržištu;  EU poslovni centri; EEN – Europska poduzetnička mreža. Sve će informacije o njima biti objedinjene na stranicama gospodarske diplomacije MVEP i mrežnom portalu za izvoznike.

Mjera 3.3.2. Izraditi i provesti plan korištenja ostalih multilateralnih organizacija za podršku izvozu
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izradilo je pregled korištenja relevantnih međunarodnih multilateralnih organizacija za osiguranje prilika za hrvatske izvoznike. Osim mogućnosti za uspostavljanje kontakta i suradnje na specijaliziranim međunarodnim forumima, hrvatskim tvrtkama dane su smjernice uključivanja u redovite postupke javne nabave niza međunarodnih organizacija. Organiziraju se i prigodna informativna događanja i seminari na ovu temu, a sve će navedene informacije na odgovarajući način biti predstavljene i dostupne na stranicama gospodarske diplomacije MVEP i mrežnom portalu za izvoznike.

Mjera 3.4.3. Izrada pregleda ostalih domaćih administrativnih barijera i prijedloga za njihovo ukidanje
Na stranicama mrežnog portala za izvoznike te web-stranicama Gospodarske diplomacije MVEP, otvorena je mogućnost direktne komunikacije s hrvatskim izvoznicima, preko koje će isti moći upućivati svoje upite, odnosno sustav informirati o administrativnim barijerama koje utječu na njihovo poslovanje. Povjerenstvo također putem svojih institucija-članica na kvartalnoj osnovi prikuplja informacije o administrativnim barijerama s kojima se izvoznici susreću u zemlji i za koje institucije-članice predlažu (uz prijedlog rješenja) poduzimanje koraka od strane Povjerenstva u svrhu njihovog ukidanja. Do sada prikupljene barijere Povjerenstvo će prije svoje sljedeće sjednice proučiti i raspraviti na radnoj razini.
 
Mjera 3.4.4. Prikupljanje informacija o trgovinskim i administrativnim barijerama te djelovanje s partnerima na EU razini
Predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova mjesečno sudjeluju na sastancima Savjetodavnog odbora za pristup tržištu - radnog tijela EU čiji je osnovni cilj utvrđivanje i rješavanje uočenih trgovinskih prepreka za europska gospodarstva na tržištima trećih zemalja. Za potrebe njihovog praćenja, EU je izradila bazu podataka koja sadrži informacije o administrativnim, carinskim, sanitarnim, fitosanitarnim, te drugim preprekama. Od siječnja 2014. godine predstavnici MVEP sudjelovali su na 13 sastanaka ovog odbora, putem kojeg su riješene dvije trgovinske prepreke važne za RH, konkretno u BiH i Crnoj Gori.
Povjerenstvo putem svojih institucija-članica na kvartalnoj osnovi prikuplja informacije o administrativnim barijerama s kojima se izvoznici susreću u inozemstvu i za koje institucije-članice predlažu (uz prijedlog rješenja) poduzimanje koraka od strane Povjerenstva u svrhu poticanja njihovog ukidanja kroz suradnju s partnerima na EU razini. Do sada prikupljene barijere Povjerenstvo će prije svoje sljedeće sjednice proučiti i raspraviti na radnoj razini.
 
***
Povjerenstvo je pod drugom točkom dnevnog reda razmotrilo pregled ukupnog izvršenja mjera iz Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. te potvrdilo tekst dva odgovarajuća izvješća koje je u tu svrhu pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Povjerenstvo će Izvješće o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva u 2014. i 2015. godini te Izvješće Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva o provedbi Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. sljedeći tjedan uputiti na razmatranje Savjetu Povjerenstva te zatim Vladi Republike Hrvatske na usvajanje, sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva te Poslovniku o načinu provedbe Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015.
 
Povjerenstvo će kroz daljnje mjerenje indikatora provedbe na kvartalnoj osnovi nastaviti kontrolirati provedbu svih mjera, koja je po svojoj prirodi trajna, a posebna će pažnja biti pridana mjerama koje su prepoznate kao posebno strukturno izazovne.
 
***
Ekonomski institut Zagreb održao je za članove Povjerenstva prezentaciju o istraživanju „Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije RH“.